MONO 72P1

NAME: MONO 72P1

MODEL: MONO 72P1

SPECS