MONO 72P2

NAME: MONO 72P2

MODEL: MONO 72P2

SPECS